Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden Artiverre Glasatelier.

Considerans:
Artiverre Glasatelier houdt zich voornamelijk bezig met glasbewerking in de meest ruime zin van het woord, glas ontwerpen, glas smelten, glas buigen, glas fusen, glas vervormen, glas verlijmen en glas verwerken tot grafmonumenten en interieurobjecten.

1) Algemeen:

 • 1.1 De volgende voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten, zowel terzake van de levering van producten of onderdelen daarvan als terzake van het verrichten van werkzaamheden.
 • 1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemers en/of wederverkopers binden ons niet. Bij aanvaarding van de door ons geleverde zaken en/of diensten gelden onze voorwaarden
  als bindend.

In de hiernavolgende voorwaarden wordt onder ‘wij’, ‘ons’ en ‘opdrachtnemer’ verstaan
Artiverre Glasatelier.

2. Aanbod en overeenkomst:

 • 2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.
  Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet.

Een overeenkomst is bindend indien deze schriftelijk door ons is bevestigd.

 • 2.2 Een offerte en/of aanbieding is niet bindend indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 2.3 Offertes zijn slechts geldig voor één specifieke opdracht en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Intellectuele eigendom en vrijwaring :

 • 3.1 Offertes, tekeningen en ontwerpen en dergelijke blijven ons eigendom en mogen niet door opdrachtgever en/of aan derden worden overgedragen, ter inzage gegeven of worden verveelvoudigd, ook al zijn daarvoor aan de opdrachtgever kosten in rekening gebracht.
 • 3.2 De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de hem verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • 3.3 Indien door de opdrachtgever informatiedragers, electronische bestanden en software worden verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, electronische bestanden en software vrij zijn van virussen en defecten.
 • 3.4 Tenzij anders is overeengekomen, blijven in het kader van de opdracht de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen,
  films en andere materialen of (electronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze door ons aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
  Het is evenmin toegestaan deze te verveelvoudigen of ter inzage aan derden te geven.

4. Prijzen:

 • 4.1 Voor iedere afzonderlijke opdracht stellen wij een prijs of tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het loon voor de door ons ondernomen prestatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk
  berekend.
 • 4.2 Onder de prijs of het tarief vallen dus niet heffingen van overheids-of andere instanties, zoals
  terzake van invoerrechten, boete, leges, garanties of zekerheden aan wie dan ook te geven, alsmede kosten voor andere voorgeschreven verplichtingen zoals politiebegeleiding of afzettingsmateriaal. Deze worden afzonderlijk berekend.
 • 4.3 Wij hebben het recht alle prijsverhogende factoren, die ontstaan zijn na de totstandkoming van
  de overeenkomst, aan de afnemer door te berekenen. Een prijsverhoging wordt door ons schriftelijk aan de afnemer aangekondigd en wordt aan de afnemer doorberekend tenzij de
  afnemer binnen 8 dagen na onze melding schriftelijk aan ons heeft bericht de overeenkomst
  te ontbinden.
 • 4.4 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af/van fabriek, waaronder wordt verstaan producten gereed ter verzending op ons atelier.
 • 4.5 Prijzen en productinformatie in door ons verstrekt drukwerk kunnen zonder voorafgaand bericht aan wijziging onderhevig zijn, zodat wij hieraan nimmer gebonden zijn.
 • 4.6 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer door een schriftelijke verklaring ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij:
  – de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de door ons rustende verplichting ingevolgde de wet;
  – bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

5. Levering en levertijd:

 • 5.1 De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn niet bindend.
 • 5.2 Levering geschiedt vanaf ons atelier of een andere door ons aan te geven plaats. Het risico
  voor alle schade aan geleverde goederen gaat op de opdrachtgever over op het tijdstip van de levering of beëindiging van de werkzaamheden.
 • 5.3 Wanneer door ons verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan afnemer te zijn
  aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende 3 weken te
  zijner beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn
  rekening en risico. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij de afname
  verschuldigd zou zijn van afnemer gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van
  bedoelde zaken of diensten. Na afloop van de hierboven genoemde periode van 3 weken
  staan de verkochte zaken of diensten te onzer vrije beschikking.
 • 5.4 Indien de afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere met de
  opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, zijn wij gerechtigd,
  na de afnemer schriftelijk in gebreke te hebben gesteld – zonder rechterlijke tussenkomst –
  de uitvoering op te schorten, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling zijn gehouden.
 • 5.5 De door ons te leveren producten reizen voor risico van de afnemer. De keus van de wijze
  van transport wordt door ons bepaald. Verzekering van de te vervoeren producten geschiedt
  niet door ons, tenzij de afnemer dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten
  voor zijn rekening.
 • 5.6 Bij aankomst van de producten dient de afnemer zich onmiddellijk te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan de zaken of het materiaal is toegebracht stelt hij ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis en neemt hij alle maatregelingen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder.
 • 5.7 Van het herstellen c.q. het opnieuw bewerken voor onze rekening is geen sprake, indien de opdrachtgever onvolledige en/of onjuiste informatie aan ons heeft verschaft met betrekking tot de eigenschappen van de aangeleverde materialen, afmetingen en het doel, waarvoor de door ons bewerkte materialen worden aangewend.
 • 5.8 Wanneer is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Dit zelfde geldt indien er op verzoek van de afnemer vooraf gebruik wordt gemaakt van een model of een monster. De levertijd vangt aan nadat de schriftelijke goedkeuring is ontvangen.
 • 5.9 Indien wij gegevens behoeven van de afnemer in het kader van de overeenkomst, vangt de
  levertijd aan nadat de afnemer deze aan ons ter beschikking heeft gesteld.
 • 5.10 Bij de vaststelling van de levertijd gaan wij er van uit dat wij de opdracht kunnen
  uitvoeren onder de omstandigheden die ons op dat moment bekend zijn.
 • 5.11 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke ons bekend waren toen
  wij de levertijd vaststelde, kunnen wij de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in onze planning kan worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra onze planning dit toelaat.
 • 5.12 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als de voortzetting van de werkzaamheden niet in onze planning kan worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra onze planning dit toelaat.
 • 5.13 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door ons wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden niet in onze planning van de kan worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra onze planning dit toelaat.
 • 5.14 Indien weersinvloeden de levertijd belemmeren behouden wij ten alle tijde het recht om de genoemde levertijd te verlengen. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer in geen geval recht op schadevergoeding.
 • 5.15 Bij excessieve overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, zullen wij in overleg
  treden met de afnemer.
 • 5.16 Een overschrijding van de door ons genoemde levertijd, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling, noch op ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming of opschorting van enige verplichting welke voor de afnemer uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig ander met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 • 5.17 De levertijd gaat in wanneer over alle details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van ons en wanneer aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

6. Eigendomsvoorbehoud:

 • 6.1 Wij behouden de eigendom van alle door ons aan de afnemer geleverde producten, zolang de afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens ons heeft
  voldaan.
 • 6.2 Wanneer de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken of verrichte werkzaamheden niet nakomt, zijn wij nadat verzuim is ingetreden gerechtigd de zaken of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook
  zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht zonodig in rechte vergoeding te vorderen van eventueel door ons geleden schade waaronder gederfde winst en rente.

7. De uitvoering van de overeenkomst:

 • 7.1 In overleg met opdrachtgever zijn wij gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, waarbij het bepaalde in artikel 1646 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 • 7.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen hebben wij te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken.
 • 7.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal montage van de geleverde
  producten niet door ons geschieden en geldt geen onderhoudsverplichting.
 • 7.4 Wij zijn slechts aansprakelijk voor door onze schuld ontstane schade. De hoogte van onze
  aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.
 • 7.5 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 • 7.6 Gelet op de aard van het ambacht kunnen wij niet garanderen een product te leveren welke in exacte dezelfde staat is als een getoond model of monster.


8. Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer en/of derden over op het moment waarop deze aan de afnemer en/of derden juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

9. Reclamaties en aansprakelijkheid

 • 9.1 De afnemer dient klachten over de geleverde producten of de verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn beëindigd aan ons bij aangetekend schrijven te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen ons terzake van gebreken c.q. fouten vervalt.
 • 9.2 In het geval van een door ons gegrond bevonden klacht over geleverde producten hebben wij het recht de desbetreffende producten te herstellen dan wel deze door soortgelijke producten te vervangen. In het geval van een door ons gegrond bevonden klacht over geleverde diensten hebben wij het recht de prestatie alsnog te leveren, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund. De hoogte van een eventuele aansprakelijkheid van Artiverre Glasatelier beloopt te allen tijde maximaal het factuurbedrag.
 • 9.3 Indien door de afnemer na levering zonder voorafgaande toestemming nabewerkingen, wijzigingen of reparaties worden uitgevoerd vervalt alle aansprakelijkheid op eventuele gebreken/klachten
 • 9.4 Wij zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de geleverde en/of bewerkte materialen welke door de afnemer c.q door derden worden aangereikt, ten behoeve van het eindproduct.

Generlei zijn wij aansprakelijk voor gebreken en/of wijzigingen aan verkochte of bewerkte goederen aan derden door afnemer.
Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook bij afnemer en/of derden.

 • 9.5 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde producten c.q. diensten niet opgeschort.
 • 9.6 Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan.
 • 9.7 De afnemer doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens wettelijke

bepaling en is tevens verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van
annulering der opdracht, met uitzondering van zijn recht op ontbinding ingevolge artikel 4.3
van deze voorwaarden.

 • 9.8 Wij zijn niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afnemer.

10. Betaling:

 • 10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening is niet toegestaan.
 • 10.2 Tenzij anders overeengekomen zullen wij in algemeenheid 30% vooruitbetaling verlangen. Na levering van de opdracht ontvangt afnemer de restfactuur. Tevens zijn wij gerechtigd gehele vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.
 • 10.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand naast de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 • 10.4 Bij niet of niet tijdige betaling of niet nakoming van een van de andere verplichtingen van de afnemer hebben wij het recht om incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman aan hem in rekening te brengen. Deze kosten zullen tenminste 15% van de in te vorderen hoofdsom bedragen, waarbij een minimum bedrag van € 150,00 geldt.

11. Annulering:
Indien de afnemer een opdracht annuleert vóórdat wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen, is hij ons verschuldigd een boete van 25% van de waarde van die opdracht, te voldoen binnen 14 dagen na de door ons terzake verzonden factuur, onverminderd ons recht om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen.

12. Opschorting en ontbinding

 • 12.1 Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – De afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  – Na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  – De afnemer verzocht is bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • 12.2 Wij zijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderzijds omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de onze vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien afnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 12.4 In geval van overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de levering c.q. de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in energie of materiaalaanvoer, een transportvertraging, de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbeving, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, worden wij ontslagen van de verplichtingen uit de overeenkomst. De afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding. Wij behouden het recht om verplichtingen op te schorten.
 • 12.5 In geval van het uitblijven van uitvoering van de overeenkomst door tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd c.q.de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. De afnemer kan in dat geval ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de producten c.q. de prestatie als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding. De afnemer kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen 5 werkdagen nadat wij hem van de vertraging bij de levering c.q. de prestatie op de hoogte hebben gebracht.


13. Toepasselijk recht en geschillenregeling:

 • 13.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement te Utrecht, dan wel, indien wij zulks te kennen geven, aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie.

14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden:

 • a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort
 • b. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • c. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Eemdijk, januari 2023 Artiverre Glasatelier

A.H.C. Hoofjes

Garantie voorwaarden Artiverre Glasatelier.