Garantie

Garantiebeleid Artiverre Glasatelier

Dit document zet het garantiebeleid uiteen van Artifverre (hierna ‘Artiverre’ te noemen) van wie u (hierna de ‘Koper’) uw glazen grafmonument koopt.

Dit garantiebeleid is onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

 1. Garantieperiode

Met inachtneming van het bepaalde in de garantievoorwaarden en zoals hieronder nader omschreven heeft Koper recht op de garantie gedurende de toepasselijke periode, als volgt;

Met inachtneming van het bepaalde in de garantievoorwaarden en zoals hieronder nader omschreven heeft Koper recht op de garantie gedurende de toepasselijke periode, als volgt;

20 jaar garantie op: Verkleuren float-en fuseglas / vervagen gezandstraalde letters en tekens / vervagen laser gravure / full colour foto’s ingebrand achterzijde glas / breuk van graniet / rotten teakhout

15 jaar garantie op: Vervagen ingebrand emaille letters en tekens / vervormen rvs delen

10 jaar garantie op: Volvlak roller coating in RAL kleur 

5 jaar garantie op: De-laminatie of verkleuren foto laminaat achter glas (recht geplaatst) / vervagen of loslaten verfsysteem ingekleurde letters*  

* liggend/schuin glas uitgesloten. Bewerking in atelier uitgevoerd geldt 5 jaar, indien ter plaatse op begraafplaats ingekleurd 1 jaar garantie.

 1. Speciale voorwaarden
 • De garantieperiode vangt aan op de factuurdatum                
 • De garantieperiode is gebaseerd op normaal, zorgvuldig en deskundig gebruik.
 • De garantie is slechts geldig indien de installatie voorschriften correct zijn nageleefd en de originele onderdelen zijn toegepast, waarbij geen eigenhandige wijzigingen door de koper zijn aangebracht.
 • De garantie is niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage of kerven, krassen of schade als gevolg van stoten of ongelukken.
 • De garantie is niet van toepassing op gebreken als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het niet naleven van behandelings-en onderhoudsvoorschriften.
 • De garantie is slechts geldig voor visuele gebreken, zoals kleine krasjes, kleurverschillen of vervormingen, die bij op 4 meter afstand zichtbaar zijn.
 • De garantie is niet van toepassing op corrosie van onbeschermde delen van de constructie en aantasting van de aangrenzende delen.
 • Alle vormen van glasbreuk vallen, na goedkeuring van de plaatsing, buiten de garantie.
 • De garantie is niet van toepassing op schade als gevolg van extreme weersomstandigheden, storm, molest of overstromingen.
 • Bij reparaties aan of vervanging van het product na een gehonoreerde claim, blijft het restant van de originele garantieperiode van toepassing.
 • Bij reparaties aan of vervanging van het product na een gehonoreerde claim kan geen aanspraak op garantie gemaakt worden voor tintverschillen in het glas of andere materialen.
 • De Koper mag niet afgaan op andere informatie of documentatie.
 1. Overzicht van de garantievoorwaarden (niet uitputtend)
 • De Producten zijn goed geïnstalleerd en worden goed gereinigd en onderhouden conform de instructies van de Artiverre.
 • Een Artiverre-vertegenwoordiger heeft op verzoek toegang tot de defecte producten
 • De producten zijn rechtstreeks bij Artiverre gekocht.
 • Er is een bewijs van aankoop van de producten beschikbaar ter inzag.
 • Arbeidskosten voor (de)-installatie van de producten worden deels onder deze garantie gedekt.

Garantie

Voorwaarden voor Artiverre (glazen) grafmonumenten:

 1. Beperkte garantie

De hierin omschreven garantie geldt uitsluitend voor (glazen) grafmonumenten die door Artiverre verkocht worden. De garantie geldt slechts voor de partij die de producten rechtstreeks van Artiverre koopt (hierna: de ‘Koper’ te noemen).

Artiverre garandeert dat elk product vrij van gebreken in materialen en vakmanschap is. De bovenstaande garantie geldt gedurende de periode die vermeld wordt in het voor uw producten geldende garantiebeleid. Wanneer een product niet conform deze garantie werkt, dan zorgt Artiverre voor een gratis vervangend exemplaar van het gebrekkige product met inachtneming van het toepasselijke garantiebeleid en de voorwaarden van de beperkte garantie die hieronder omschreven staan.

 1. Voorwaarden
 • De garantie van Artiverre komt slechts aan de Koper toe. Wanneer een product dat onder deze garantie valt door de Koper geretourneerd wordt in overeenstemming met het bepaalde onder punt 3 (´Claims onder de garantie´) en binnen de toepasselijke, in het garantiebeleid vermelde garantieperiode en Artiverre na onderzoek vaststelt dat het product in kwestie naar haar oordeel niet aan deze garantie voldoet, zal Artiverre het product of het defecte onderdeel daarvan naar eigen keuze repareren of vervangen of de koopprijs aan de Koper restitueren. Voor alle duidelijkheid: ´het product of het defecte onderdeel daarvan repareren of vervangen´ omvat geen verwijderings- of herinstallatiewerkzaamheden of -kosten of -uitgaven, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, arbeidsloon of -kosten.
 • Wanneer Artiverre ervoor kiest om het product te vervangen, maar hiertoe niet in staat is omdat het niet meer gemaakt wordt of niet voorhanden is, mag Artiverre de Koper zijn geld teruggeven of het product vervangen door een vergelijkbaar product (dat verschillen in ontwerp- en productspecificaties mag vertonen).
 • Geen enkele wederverkoper heeft de bevoegdheid om namens Artiverre de voorwaarden van de beperkte garantie aan te passen, te wijzigen of uit te breiden, op welke wijze dan ook.
 • Deze beperkte garantie geldt uitsluitend wanneer het product geïnstalleerd op fundatiepalen in een stabiele ondergrond. Wanneer het product op losse aarde geplaatst is, kan er geen aanspraak gemaakt worden tegen verzakking.
 • Bij ernstige verzakking zal Artiverre tegen vergoeding de technische oplossing van problemen faciliteren.
 • Deze garantie geldt niet voor beschadiging of niet functioneren als gevolg van overmacht of verkeerd gebruik, misbruik, abnormaal gebruik of gebruik in strijd met de van toepassing zijnde normen, codes of gebruiksaanwijzingen, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, die welke vervat zijn in de meest recente veiligheidsnormen.
 • Deze garantie geldt niet wanneer iemand reparaties uitvoert aan of wijzigingen aanbrengt in het product die niet schriftelijk door Artiverre geautoriseerd zijn. Artiverre behoudt zicht het recht voor om de definitieve beslissing over de gegrondheid van een claim onder de garantie te nemen.
 • Indien dit wordt verzocht door Artiverre  worden niet-conforme of gebrekkige producten eigendom van Artiverre zodra zij vervangen zijn.
 1. Claims onder de garantie

Alle genoemde garantieperiodes gelden slechts wanneer een Artiverre vertegenwoordiger toegang tot het gebrekkige product of systeem heeft om de non-conformiteit te kunnen verifiëren. Claims onder de garantie moeten binnen 30 dagen na ontdekking worden gemeld bij en geretourneerd aan de Artiverre, waarbij in elk geval de volgende informatie wordt vermeld (er kan aanvullende informatie worden verlangd):

 • bijzonderheden over de gebrekkige producten; voor systeemgaranties ook bijzonderheden over de andere gebruikte componenten.
 • installatie- en factuurdatum
 • gedetailleerde probleemomschrijving, aantal en percentage van gebreken, datum waarop gebrek zich manifesteerde; toepassingen, (digitaal) fotomateriaal
 • in geval van een gegronde claim onder de garantie tot 5 jaar na levering worden alle kosten voor transportkosten en arbeid volledig vergoed door Artiverre.
 • in geval van een gegronde claim onder de garantie 6 tot 10 jaar na levering worden 50% van de kosten voor transportkosten en arbeid vergoed door Artiverre.
 • in geval van een gegronde claim onder de garantie 11 tot 15 jaar na levering worden 25% van de kosten voor transportkosten en arbeid vergoed door Artiverre.
 1. Geen impliciete of andere garanties
 • De garantie en remedies die omschreven staan in de bepalingen van de beperkte garantie zijn de enige garanties die Artiverre met betrekking tot de producten geeft en worden gegeven in de plaats van alle andere expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, welke garanties hierbij uitdrukkelijk afgewezen worden.
 • Deze voorwaarden omschrijven de enige aansprakelijkheid en verplichting van Artiverre jegens de Koper en de enige en exclusieve remedie voor de Koper in verband met defecte of non-conforme Producten die Artiverre aan de klant heeft geleverd, ongeacht of de vordering tot vergoeding van schade gebaseerd is op een niet expliciet in deze voorwaarden genoemde garantie, onrechtmatige daad, overeenkomst of ander juridisch concept, zelfs wanneer Artiverre op de hoogte is gesteld van of bekend is met dergelijke defecten.
 1. Beperkingen en voorwaarden
 • Dit is een beperkte garantie die onder meer speciale, incidentele en gevolgschade (zoals omzet-/winstderving, materiële of persoonlijke schade of andere, niet eerder genoemde kosten) uitsluit.
 • Op verzoek moet aan Artiverre-vertegenwoordigers toegang worden verleend tot het gebrekkige Product of systeem of de gebrekkige toepassing om de non-conformiteit te kunnen verifiëren.